rada_parafDziałalność Parafialnej Rady Duszpasterskiej wyraża się w pracy nad pogłębianiem religijnej świadomości parafian i budzeniu postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, w trosce o wychowanie chrześcijańskie, kult i wymiar społeczny Ewangelii, a także w budzeniu i rozwijaniu inicjatyw apostolskich wśród parafian, wyrażaniu opinii w sprawach parafii oraz wysuwaniu propozycji i wniosków, dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii.

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
I. Powołanie Rady
1. Proboszcz każdej parafii ma obowiązek powołania Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
2. Zadaniem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest wspomaganie proboszcza w działalności duszpasterskiej.
3. W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzą z urzędu: rektorzy kościołów, wikariusze parafialni i katecheci. Ponadto w skład Rady wchodzą przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz wiernych świeckich odznaczających się wysokim poziomem moralnym, roztropnością i zaangażowaniem apostolskim w parafii.
4. Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej winien odzwierciedlać strukturę religijno-społeczną parafii z uwzględnieniem stanu, zawodu, wieku i terytorium parafii.
5. Ilość członków Rady winna być dostosowana do wielkości i potrzeb parafii, nie może jednak liczyć mniej niż dziesięć i nie więcej niż trzydzieści osób.
6. Członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej, którzy nie wchodzą w jej skład z urzędu (zob. p. 3) powołuje proboszcz, na podstawie własnego rozeznania i potrzeb parafii, po uprzedniej konsultacji ze swoimi współpracownikami. Wiernych świeckich może też powoływać w drodze wyboru przez parafian; dokonany wybór wymaga zatwierdzenia przez proboszcza.
7. Od powołanego członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej proboszcz odbiera przyrzeczenie.
8. Ustalony przez proboszcza skład Rady zatwierdza dziekan, zaś dla parafii dziekańskich jednostką nadrzędną jest Kuria Diecezjalna.
9. Przed objęciem funkcji członkowie Rady obowiązani są złożyć na ręce proboszcza, podczas Mszy świętej niedzielnej, następujące przyrzeczenie: ?Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Duszpasterskiej będę spełniał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg”.
Przysięgę tę wypowiada się, dotykając Ewangelii i następnie całując ją.
10. § 1. Kadencja Rady trwa pięć lat. Ci sami członkowie mogą być
powoływani na następne kadencje.
§ 2. W nadzwyczajnych i uzasadnionych przypadkach proboszcz może odwołać członka Rady, zawiadamiając dziekana i uzasadniając wobec niego swoją decyzję.
§ 3. Na rozwiązanie Rady przed upływem jej kadencji proboszcz powinien uzyskać pisemną zgodę dziekana.
11. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia składu Parafialnej Rady Duszpasterskiej o nowych członków w czasie trwania jej kadencji.
12. Działalność Rady ustaje po kanonicznym objęciu parafii przez nowego proboszcza, który powinien bądź potwierdzić Radę dotychczasową, bądź powołać nową w ciągu sześciu miesięcy.
II. Kompetencje i działalność Rady
13. Parafialna Rada Duszpasterska, jako zwyczajna forma oddziaływania apostolskiego w parafii jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza w działalności duszpasterskiej (por. kan. 536 §§ 1-2 KPK).
14. Do kompetencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej należą wyłącznie sprawy duszpasterskie.
15. Działalność Parafialnej Rady Duszpasterskiej wyraża się w pracy nad pogłębianiem religijnej świadomości parafian i budzeniu postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, w trosce o wychowanie chrześcijańskie, kult i wymiar społeczny Ewangelii, a także w budzeniu i rozwijaniu inicjatyw apostolskich wśród parafian, wyrażaniu opinii w sprawach parafii oraz wysuwaniu propozycji i wniosków, dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii.
16. Do proboszcza należy zwoływanie Rady, przewodniczenie jej posiedzeniom, ustalenie porządku obrad, nadzór nad wykonaniem podjętych ustaleń oraz reprezentowanie Rady.
17. Posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej winny się odbywać przynajmniej dwa razy w roku.
18. Wszyscy członkowie Rady powinni być powiadomieni o jej posiedzeniu.
19. Obrady odbywają się w urzędowych pomieszczeniach parafii.
20. Rada winna wybrać spośród swoich członków sekretarza, do którego należy sporządzanie protokółów z poszczególnych posiedzeń.
21. Księgę protokółów przechowuje się w Archiwum Parafialnym i podlega ona wizytacji biskupiej i dziekańskiej.
22. Proboszcz przekazuje wspólnocie parafialnej informacje z posiedzeń Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
23. Różnice stanowisk, jakie mogą powstać pomiędzy proboszczem a członkami Rady, rozstrzyga dziekan jako instancja nadrzędna, zaś Kuria Diecezjalna jako instancja wyższa.

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej: Małgorzata Bekier, Iwona Sosnowska, Paweł Janiszewski,  Renata Ziółek, Jadwiga Rupińska, Małgorzata Jaros, Monika Sosnowska, Ilona Sosnowska, Grzegorz Sugalski, Sylwia Maćkiewicz, Edyta Lewandowska.

Witamy!

Witamy na stronie
Parafii św. Stanisława
Biskupa Męczennika
w Strzygach

Adres parafii:
Strzygi 10,
87-340 Osiek
Powiat brodnicki
Woj. Kujawsko – pomorskie
Dekanat rypiński
Tel: 56 498 42 65
e-mail:
parafiastrzygi@yahoo.com

Porządek mszy św.:
Niedziele i święta:
8:00 ; 9:30 ; 11:00
Dni powszednie:
18:00 (okres letni)
i 17.00 (okres zimowy),
lub wg ogłoszenia.

Kancelaria parafialna:
W wakacje
kancelaria parafialna jest czynna w soboty w godzinach: 16.00 – 17.30 i w niedzielę przez pół godziny po Mszy o g.11.00.

Kalendarz
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Liturgia na dziś

Kanał YouTube
Archiwum
Najnowsze komentarze